TACT2017 Secretariat

Prof. Kao-Shuo Chang,Taiwan.

e-mail : kschang@mail.ncku.edu.tw 

Tel: +886-6-2757575 ext.62922Mr. Siang Yun Li,Taiwan.

e-mail: m98l0217@gmail.com  

Tel: +886-6-2757575 ext.62961#2806